top of page
kongretv-logo.png

YASAL UYARI

Site Gizlilik Sözleşmesi

   Takeda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Takeda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şti., ("Takeda") tarafından hangi kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, hangi amaçlarla ve nasıl işlediğimize ve buna yönelik haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” ile tarafınıza ilişkin ad-soyad, , unvan, adres, eğer telefon veya e-posta kanalıyla bilgi almak isterseniz; telefon numarası, cep- telefonu numarası, e-posta adresi, uzmanlık alanı, çalıştığınız kurum ve şehir, biriminiz, pozisyonunuz,  ilgili alanda tedaviniz altında olan hasta sayısı, Takeda ürünü kullanan hasta sayısı, Takeda ürünlerine ilişkin görüşleriniz (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır)

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir:

 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Tanıtım Yönetmeliği”) uyarınca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“TİTCK”) bildirim yükümlülüğünün yerine getirebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz Kanun’un madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle;

 • Tanıtım Yönetmeliği uyarınca Takeda ürün tanıtım temsilcileri tarafından sanal platformlar üzerinden veya yüz yüze tarafınızla iletişime geçilmesi ve görüşmeler yapılması, bu görüşmelere sizi davet etmek amacı ile KVKK madde 5/2(f) uyarınca meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebi ile,

 • Takeda tarafından veya sponsorluğunda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı kongrelere ve ürün tanıtım toplantılarına sizi davet etmek ve bu amaçla tarafınızla iletişime geçmek, Takeda ürünleri ve yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde mevzuatın izin verdiği ölçüde ve konularda tarafınızdan danışmanlık ve konuşmacılık hizmetleri almak için tarafınızla iletişime geçmek ve görüşmeler yürütmek amacı ile KVKK madde 5/2(f) uyarınca meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebi ile

 • Takeda tarafından veya sponsorluğunda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı kongrelere ve ürün tanıtım toplantılarına tarafından tevsik edilmesinin  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik("Yönetmelik") uyarınca gerekli olması, toplantıya katılımınızın çerçevesinde tarafınıza yapılan değer aktarımının kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmesinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz toplanacak, işlenecek ilgili mevzuata uygun süreler boyunca saklanacak, sözü edilen Yönetmelik kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na, Sağlık Bakanlığı'na ve iş faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için yurtiçinde ya da yurtdışına yer alan gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortakları ve iştiraklerimize aktarılması, işlenmesi ve işlenme amacı eğitim faaliyetlerinin ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi sebebi ile

 • Takeda ürünleri ile ilgili hastalarınızdan gelebilecek kalite şikâyetlerini Takeda’ya iletmeniz halinde kalite şikâyetlerinin ve uyuşmazlıklarının yönetilmesi, ürünün güvenliğine ilişkin geri bildirimlerin alınması ve ilgili mercilere raporlanması, advers olay bildirimlerinizin işlenmesi, ürünün güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanun’un madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle;

açık rızanıza ihtiyaç olmadan işlenebilecektir.

 • Takeda tarafından gerçekleştirilen klinik araştırmalar ile ilgili size bilgi vermek ve klinik araştırmada görev almanız için sizi davet etmek ve bu amaçla tarafınızla iletişime geçmek,

 • Takeda ürünleri ve yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde mevzuatın izin verdiği ölçüde ve konularda tarafınızdan danışmanlık ve konuşmacılık hizmetleri almak için tarafınızla iletişime geçmek ve görüşmeler yürütmek,

 • Sizlerle olan ilişkilerimizi daha iyi yönetebilmek, iletişim yöntemlerimizi belirlemek ve iyileştirmek ve size özel bilgiler sağlayabilmek için tarafınızla yapılan her türlü iletişim, görüşme ve ziyaretlerimize ilişkin bilgileri Şirketimizin bu amaçlarla kullandığı veri tabanlarına kaydetmek, bunları analiz etmek, kategorize etmek, sınıflandırmak, bunlardan sonuçlar çıkarmak ve saklamak,

 • Sizlerle olan ilişkilerimizi ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde tarafınıza yapılan ziyaretleri daha iyi yönetebilmek için Takeda çalışanlarının performanslarını takip etmek ve değerlendirmek,

 • Takeda ürünleri ve bunların endikasyonları kapsamındaki hastalıklar ile hizmetleri ve uzmanlık alanları ile ilgili olarak tarafınıza mevzuatın izin verdiği ölçüde ve kapsamda bilgi sağlamak, tanıtımlar yapmak, tanıtım faaliyetlerimizi planlamak, pazar araştırmalarına katılmanız için sizi davet etmek ve bu amaçlarla tarafınıza elektronik ileti ve/veya SMS göndermek,

 • Takeda ürünlerinin sağlık meslek mensupları nezdindeki algısını ölçmek, Takeda ürünlerinin kullanışlılığına ve hasta memnuniyetine ilişkin geri bildirimlerinizi toplamak ve/veya yeni ürünlere ilişkin görüşler toplamak amaçlarıyla anketler yapmak.

için KVKK madde 5/1 ve madde 6/2 kapsamında açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Takeda’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz TİTCK ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan; Takeda’nın dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan şirketler, üçüncü kişi iş ortaklarımız (bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere), avukat, mali müşavir, denetçiler ve seyahat acenteleri dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve tedarikçilerimiz, düzenlenen bir bilimsel etkinlik/toplantı söz konusu olması halinde etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlar ve bunların hizmet/destek/danışmanlık aldığı üçüncü kişi firmalar ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca global bir şirket olarak bilgisayar sistemlerimizin ve alt yapılarımızın yurt dışına bağlı olması sebebi ya da yurt dışında mukim olan iş ortakları ile yapılacak iş ve işlemler gereği, söz

 

konusu iş ve işlemle sınırlı olmak kaydı ile,  gerekli önlemlerin alınması ve Kanun madde 9 uyarınca açık rızanızın alınması ya da gerekli taahhütlerin ve izinlerin alınması kaydı ile yurt dışına Kişisel Veri aktarımı gerçekleşmektedir.

Takeda veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bir hizmet ve gizlilik sözleşmesiyle hizmet satın aldığı üçüncü kişi veri işleyenler aracılığıyla söz konusu hizmet kapsamında işleyebilir. Bunu yapmak için, bağlı olduğu, dünya genelindeki Takeda adına “veri işleyen” sıfatını haiz diğer bağlı şirketlere, bağlı iştiraklere veya harici hizmet sağlayıcılarına, kişisel verilerinizi aktarması gerekebilir.

Takeda, verilerinizi aktardığı kişilerin, kişisel verilerinizi, talimatlarımıza ve gizlilik politikalarımıza uygun olarak işlemeyi kabul etmesini zorunlu tutar ve verilerinizin güvenli şekilde işlendiğinden emin olmak için Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen tüm gerekli güvenlik tedbirlerini ve taahhütnameleri alır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz şirketimiz çalışanlarının tarafınızla yaptığı yüz yüze görüşmeler, ziyaretler ya da çalıştığınız kurumun veya üye olduğunuz derneklerin internet siteleri gibi kamuya açık internet siteleri aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbu form ile vermiş olduğunuz rıza çerçevesinde ve işbu formda sayılan amaçlarla toplanabilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Takeda’ya başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı yazılı olarak Takeda’nın aşağıda yer alan açık adresine veya Takeda’ya daha evvel bildirdiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle turkey.kvkk@takeda.com  iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. maddesinde anılan kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Takeda tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Esentepe Mah. River Plaza Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13 Kat 24 Levent-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya smb.Veri.Koruma@takeda.com  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere Veri Koruma Mevzuatı’nda düzenlenen yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI

 

 Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şti., (“Şirketimiz”, “Takeda”) olarak siz değerli sağlık meslek mensuplarının kişisel verilerini işleme ihtiyacı duymaktayız.

Tarafınıza sunulmuş olan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi için açık rızanıza ihtiyaç duyulduğu açıkça belirtilen hallere ilişkin olarak açık rızanızı almak isteriz. Açık rıza vermeniz halinde, bu rızayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu durumda geri alma işlemi ileriye etkili olarak sonuçlarını doğuracak ve açık rızanıza dayanarak yapılan işleme faaliyetleri en kısa sürede durdurulacaktır.

 

 

Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde açık rızama bağlı olarak işlenebileceği belirtilen amaçlarla işlenmesine ve ilgili resmi merciler ve yurtdışına aktarılmasına rıza veriyorum.

 

 

Takeda ürün ve hizmetlerine ilişkin yapılacak tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletilerin (SMS veya email ile) gönderilebilmesine onay veriyorum.

 

Ad Soyad

TC. Kimlik No:

Uzmanlık:

Çalıştığı Kurum:

e-posta:

Telefon:

Kaşe/ İmza :

Tarih :

 

 

 

 

(Aşağıdaki bölüm Takeda çalışanı tarafından doldurulacaktır)

OneKey ID:

bottom of page